Termine

 
Datum Titel Kategorie
07.06.23, 20:00 h Oowends
16.06.23, 19:00 h Oowends
17.06.23, 17:00 h später middach
30.06.23 Oowends
01.07.23, 21:00 h Oowends
08.07.23, 18:00 h - 23:00 h Oowends
14.07.23, 20:00 h Drauße
22.07.23, 20:00 h Oowends
29.07.23, 20:00 h Oowends
05.08.23, 19:00 h Oowends
11.08.23, 20:00 h Oowends
26.08.23, 18:00 h Drauße
03.09.23, 11:00 h Moiens
16.09.23, 19:00 h Oowends
03.10.23 Moiens
15.10.23, 11:00 h Moiens
03.11.23, 18:00 h Oowends

Wonn'er immer ab tu date soi wollt...

...kennt er aisch do en Kalenner uffm Reschner odder AiFon oirischde.

Klick misch!

calendar Pic